Men’s Club Results 5/23/12


Men’s Club Results
5/23/12
Best: 3 par 3’s, 2 par 4’s, and 1 par 5

1st Gross Mark Crippen 21-$5
2nd Gross Kent Factora 23-$4
1st Net Chuck Lind 13-$5
2nd Net Tie Phil King, Arnie Anderson 17-$2

KP#4 Rod Burt-$3
KP#6 Mark Crippen-$3
LD#8 Mark Crippen-$3