Monday Night Men’s Club Results 8/15/11


Men’s Club 8-15
Best 5 par, 2 best 4 pars, 3 3 pars
1st gross – Mark Boucher – 22
2nd gross – Tie Randy Boucher,Geoff Schreiber – 23
1st net – Jim Russell – 11
2nd net – Mike True – 12
3rd Net – Tie Doug Mc Cullah, Tom Geiger – 13
5th net – Rich Johnson – 14.5
KP 4 – Howard Gehrke
KP 6 – Kent Factora
LD 8 – Mark Boucher
Gross Skins
Randy Boucher – Hole #3, 3
Geoff Schreiber – Hole #4, 2
Mark Boucher – Hole #8, 4